GENERAL


OCHRANA SÚKROMIA


 1. Kentino International sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Sme prevádzkovateľom údajov a budeme spracúvať vaše osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane údajov z roku 1998 v znení neskorších predpisov alebo nahradeného všeobecným nariadením o ochrane údajov z roku 2016 a akýmikoľvek vnútroštátnymi zákonmi, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov (“právne predpisy o ochrane údajov").
 2. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa vašich údajov a spôsobu, akým s nimi budeme zaobchádzať.
 3. Tieto zásady sa vzťahujú na informácie, ktoré môžeme zhromažďovať o:
  • Návštevníci našej webovej stránky
  • Zákazníci
  • Úvodníci
  • Dodávatelia


NÁVŠTEVNÍCI NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY


Osobné údaje o vás môžeme zhromažďovať a spracovávať za nasledujúcich okolností:


 1. keď vyplníte online kontaktné formuláre na našej webovej stránke a poskytnete nám svoje meno, adresu, e-mailovú adresu, kontaktné číslo a v niektorých prípadoch aj dokument so životopisom;
 2. vždy, keď nám poskytnete informácie, keď nahlásite problém s našou stránkou, podáte sťažnosť, požiadate nás alebo nás kontaktujete z akéhokoľvek iného dôvodu. Ak nás kontaktujete, môžeme uchovávať záznamy o tejto korešpondencii;
 3. keď navštívite našu stránku, môžeme si ponechať podrobnosti, ako sú údaje o návštevnosti, údaje o polohe, webové denníky a iné komunikačné údaje a zdroje, ku ktorým pristupujete (pozri časť Súbory cookie nižšie); a
 4. vždy, keď nám prezradíte svoje informácie alebo ak od vás zhromažďujeme informácie iným spôsobom, prostredníctvom našej stránky.
 5. údaje môžeme zhromažďovať aj nasledujúcimi spôsobmi:


IP adresa


 1. môžeme zhromažďovať informácie o vašom zariadení, vrátane vašej adresy internetového protokolu, ak je k dispozícii, z dôvodov ochrany pred podvodmi. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o operačnom systéme vášho zariadenia a type prehliadača na účely správy systému a na hlásenie súhrnných informácií našim inzerentom. Ide o štatistické údaje o akciách a vzoroch prehliadania našich používateľov a neidentifikujú žiadneho jednotlivca.


Súbory cookie


 1. Naša stránka používa súbory cookie, aby sme vás odlíšili od ostatných používateľov našej stránky. To nám pomáha poskytovať vám dobrý zážitok pri prehliadaní našej stránky a tiež nám to umožňuje zlepšovať našu stránku. Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie
 2. môžeme použiť vaše osobné údaje pre naše oprávnené záujmy, aby sme:
 3. poskytnúť vám informácie alebo služby, ktoré ste od nás požadovali;
 4. odpovedať na dopyt zaslaný prostredníctvom našich online kontaktných formulárov;
 5. umožniť vám účasť na interaktívnych funkciách našej stránky, ak sa tak rozhodnete;
 6. zabezpečiť, aby bol obsah z našej stránky prezentovaný čo najefektívnejším spôsobom pre vás a pre vaše zariadenie;
 7. zlepšiť našu stránku a služby;
 8. spracovávať a riešiť akékoľvek vaše sťažnosti alebo otázky; a


kontaktovať vás na marketingové účely tam, kde ste sa zaregistrovali na odber týchto údajov (ďalšie podrobnosti nájdete v časti 'ZVEREJNENIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM').


Odkazy na webové stránky


Naša stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na a z webových stránok tretích strán. Upozorňujeme, že ak použijete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, tieto webové stránky budú uplatňovať odlišné podmienky na zhromažďovanie a ochranu osobných údajov vašich osobných údajov a neprijímame žiadnu zodpovednosť za tieto zásady. Pred odoslaním informácií na tieto webové stránky skontrolujte.


ZÁKAZNÍCI


 1. Budeme zhromažďovať podrobnosti, ako je meno, adresa, e-mailová adresa, kontaktné číslo, dátum narodenia, číslo národného poistenia a finančné informácie, aby sme zákazníkom mohli poskytovať služby. Môžeme tiež dostať podrobnosti o vykonaných kontrolách kreditu, ak ste nám ich poskytli.
 2. budeme zdieľať osobné údaje zákazníkov s našimi zamestnancami, aby sme spravovali náš vzťah s vami.
 3. Vaše poskytnuté osobné údaje použijeme na splnenie našich zmluvných záväzkov vyplývajúcich z dohôd, ktoré uzatvárame s našimi Zákazníkmi.
 4. osobné údaje zákazníkov použijeme pre naše oprávnené záujmy vrátane:
 5. s vaším súhlasom marketing našich ďalších produktov a služieb poštou a e-mailom; a
 6. s vaším súhlasom získavanie vašich citlivých osobných údajov od tretích strán vrátane vášho zdravia, etnického pôvodu alebo trestných stíhaní od tretích strán, ako sú zamestnávatelia a agentúry pre úverové referencie, agentúry na prevenciu podvodov a iné podobné organizácie.
 7. nebudeme prenášať žiadne osobné údaje zákazníkov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EEA").


DODÁVATELIA


Budeme zhromažďovať údaje, ako sú kontaktné mená, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, aby sme vás mohli kontaktovať ohľadom tovaru a/alebo služieb, ktoré sme si od vás objednali, aby sme splnili naše zmluvné záväzky a zadali ďalšie objednávky. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi zamestnancami, aby sme mohli spravovať náš vzťah s vami a vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budeme potrebovať váš tovar a/alebo služby, maximálne však šesť rokov od dátumu nášho posledného kontaktu s vami. . Vaše osobné údaje nebudeme prenášať mimo EHP.


MARKETING


Osobné údaje zákazníkov môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli podrobnosti o našich pripomienkach pred koncom doby platnosti vášho produktu, kontakt na cenové ponuky/dohody v zásadách, aktuálny prehľad trhu, udalosti na mieru, publikácie a získali informácie o našich ďalších, ktoré myslím, že by to mohlo byť zaujímavé.


 1. Máte právo sa kedykoľvek odhlásiť z prijímania podrobných informácií. Ak chcete zrušiť prijímanie takýchto informácií, môžete:
 2.  vyberte príslušné políčko umiestnené vo formulári, v ktorom zhromažďujeme vaše údaje; –
 3. kliknutím na tlačidlo odhlásenia obsiahnuté v každej takejto prijatej komunikácii
 4. Ak ste sa prihlásili na odber marketingovej korešpondencie od nás, budeme uchovávať vaše osobné údaje od doby, kedy ste sa prihlásili na odber marketingových informácií od nás, alebo do odhlásenia z odberu takejto korešpondencie od nás (podľa toho, čo nastane skôr).


PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV


 1. V súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov sme povinní vás informovať o právnom základe, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje spracúvame z nasledujúcich dôvodov:
 2.  na plnenie zmluvy, ktorú s vami uzatvoríme;
 3. ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame; a
 4. pre naše oprávnené záujmy (ako je popísané v týchto zásadách).
 5. Vaše osobné údaje vrátane citlivých osobných údajov budeme spracovávať aj tam, kde sme získali váš výslovný súhlas.


ZVEREJNENIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM


 1. Okrem tretích strán uvedených vyššie v týchto zásadách môžeme poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám na nasledujúce legitímne obchodné účely:
 2.  zamestnancov, aby sme vám uľahčili poskytovanie služieb;
 3. poskytovatelia IT softvéru, ktorí hosťujú našu webovú stránku a ukladajú údaje v našom mene; a
 4. potenciálnemu kupujúcemu niektorých alebo všetkých našich podnikov alebo aktív, pričom v takom prípade budú osobné údaje vrátane vašich údajov jedným z prevedených aktív.
 5. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť polícii, regulačným orgánom, právnym poradcom alebo podobným tretím stranám, ak máme zákonnú povinnosť poskytnúť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme splnili akúkoľvek zákonnú povinnosť alebo aby sme presadili alebo uplatnili naše dohody; alebo na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti našich zákazníkov alebo iných. To zahŕňa výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodmi a zníženia úverového rizika.
 6. Bez vášho súhlasu nebudeme vaše osobné údaje predávať ani distribuovať iným organizáciám.


CEZHRANIČNÉ PRENOSY ÚDAJOV


Osobné údaje neprenášame mimo EHP. Ak sa to bude v budúcnosti vyžadovať, zabezpečíme, aby boli zavedené záruky, aby takéto prenosy boli v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.


BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV


 1. Informácie, ktoré nám poskytnete, sú zdieľané na našich zabezpečených serveroch. Zaviedli sme vhodné fyzické, technické a organizačné opatrenia určené na zabezpečenie vašich informácií proti náhodnej strate a neoprávnenému prístupu, použitiu, zmene alebo zverejneniu. Okrem toho obmedzujeme prístup k osobným údajom na tých zamestnancov, zástupcov, dodávateľov a iné tretie strany, ktoré majú legitímnu obchodnú potrebu takéhoto prístupu.
 2.  Tam, kde sme vám dali (alebo ak ste si to zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým častiam našej stránky, zodpovedáte za uchovanie tohto hesla v tajnosti. Žiadame vás, aby ste s nikým nezdieľali heslo.
 3. Žiaľ, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich informácií prenášaných na našu stránku; akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko.


PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM, AKTUALIZÁCIA, VYMAZANIE A OBMEDZENIE POUŽÍVANIA


 1. Je dôležité, aby osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, boli presné a aktuálne. Prosím, informujte nás, ak sa zmenia osobné údaje, ktoré o vás uchovávame.
 2. Právne predpisy o ochrane údajov vám dávajú určité práva vo vzťahu k vašim osobným údajom. Máte právo za určitých okolností namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ak bol tento udelený.
 3. Môžete nás tiež požiadať, aby sme vykonali nasledovné:
 4. aktualizovať alebo doplniť svoje osobné údaje, ak sa domnievate, že sú nepresné;
 5. úplne odstrániť vaše osobné údaje z našej databázy;
 6. zasielať vám kópie vašich osobných údajov v bežne používanom formáte a prenášať vaše údaje inému subjektu, kde ste nám ich poskytli, a my tieto spracúvame elektronicky s vaším súhlasom alebo ak je to potrebné na plnenie zmluvy;
 7.  obmedziť používanie vašich osobných údajov; a
 8. poskytnúť vám prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame, a poskytnúť ich v zrozumiteľnej forme.
 9. Môžeme od vás požadovať konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu identitu. Legislatíva na ochranu údajov nám môže povoliť alebo vyžadovať, aby sme vám odmietli poskytnúť prístup k niektorým alebo všetkým osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, alebo aby sme vyhoveli akýmkoľvek požiadavkám v súlade s vašimi právami uvedenými vyššie. Ak vám nemôžeme poskytnúť prístup k vašim osobným údajom alebo spracovať akúkoľvek inú žiadosť, ktorú dostaneme, budeme vás informovať o dôvodoch, prečo tomu tak je, s výhradou akýchkoľvek zákonných alebo regulačných obmedzení.
 10. Akékoľvek požiadavky týkajúce sa vyššie uvedeného nám zašlite na adresu [chránené e-mailom] uveďte svoje meno a akciu, ktorú chcete, aby sme vykonali. Upozorňujeme, že v súvislosti so žiadosťami o prístup k osobným údajom si vyhradzujeme právo účtovať primeraný poplatok, aby sme vyhoveli vašej žiadosti.


PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS


Ak ste poskytli svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a prenosom vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. To neovplyvní zákonnosť spracovania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak chcete svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás na [chránené e-mailom]  alebo nám zavolajte na +421918724341


ZMENY NAŠEJ POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA


Vyhradzujeme si právo tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek aktualizovať a akékoľvek zmeny, ktoré v našich zásadách ochrany osobných údajov vykonáme, budú zverejnené na tejto stránke. Upozorníme vás, ak dôjde k zmenám v týchto zásadách, ktoré podstatne ovplyvnia spôsob, akým zhromažďujeme, uchovávame alebo spracovávame vaše osobné údaje. Ak by sme chceli použiť vaše predtým zhromaždené osobné údaje na iné účely, než na aké sme vás upozornili v čase ich zhromažďovania, pred použitím vašich osobných údajov na účely nový alebo nesúvisiaci účel. Môžeme spracovať vaše osobné údaje bez vášho vedomia alebo súhlasu, ak to vyžaduje príslušný zákon alebo nariadenie.