Reklamačný kód zákazníka

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok zákazníkov je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, Kentino sro, CZ 05066743, úradne zapísaná na adrese Čestmírova 25 14000 Praha, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. č. C 257790 (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Kentino“) a popisuje, ako reklamovať produkty zakúpené v Kentino.

Kupujúci je povinný sa pred objednaním akéhokoľvek tovaru oboznámiť s Reklamačným poriadkom zákazníka a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“). Kupujúci zároveň berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Kentino súčinnosť potrebnú na vyriešenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehota na vybavenie reklamácie predĺži o čas, keď kupujúci neposkytne potrebná spolupráca.

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Kódexe sťažností zákazníkov majú prednosť pred definíciami uvedenými vo VOP. Ak tento reklamačný poriadok nedefinuje pojem, rozumie sa význam tak, ako je definovaný vo VOP. Ak ho nedefinujú ani VOP, rozumie sa tým význam použitý v právnych predpisoch.

Opravárenské služby, na ktoré sa vzťahuje zakúpená alebo zmluvná služba, sa riadia výlučne podmienkami konkrétnej služby.

II. Záruka kvality

Ako doklad o záruke Kentino vystavuje doklad o kúpe (faktúru) so zákonnými údajmi potrebnými pre reklamačné konanie (napr. názov výrobku, záručná doba, cena, množstvo, sériové číslo).

Na výslovnú žiadosť Kupujúceho môže Kentino poskytnúť záruku aj vo forme záručného listu. Štandardne však predávajúci, a ak je to možné, poskytuje kupujúcemu doklad o kúpe veci, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje.

Ak je to pre poskytnutú záruku potrebné, Kentino zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky v záručnom liste s uvedením jej rozsahu, podmienok, trvania a spôsobu uplatnenia reklamácie. Kentino tiež v záručnom liste uvedie, že záruka neobmedzuje ani neporušuje práva Kupujúceho súvisiace s kúpou produktu.

1. Lehota na uplatnenie reklamácie vadného plnenia

Lehota na uplatnenie reklamácie chybného plnenia začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, tj dňom, ktorý je uvedený na doklade o kúpe alebo záručnom liste.

Časové obdobie je:              

 • 24 mesiacov pre nové (vrátane rozbalené) položky;          
 • 21 mesiacov pre renovované položky (repasované položky sú použité položky, ktoré boli skontrolované našimi špecialistami a sú príslušne označené);            
 • 12 mesiacov pri použitom tovare (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktorý bol použitý alebo servisovaný, nemá vady a úplnosť balenia nebráni plnému využitiu tovaru).

Pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, drogériový tovar a pod.) je Kupujúci oprávnený reklamovať vadné plnenie do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, pokiaľ nie je na obale uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje do dátum vyznačený na obale.

Ak je kupujúcim podnikateľ, môže byť lehota, v ktorej môže reklamovať chybné plnenie, iná, ak je to pri druhu tovaru výslovne uvedené. V tomto prípade má uvedené časové obdobie prednosť a produkt je označený takhle.

Lehota končí dátumom zodpovedajúcim dátumu, kedy začala, po uplynutí daného počtu mesiacov. Záručná doba v mesiacoch je uvedená pri každom tovare v predajni predávajúceho a je dostatočne vyznačená na doklade o kúpe.

Akékoľvek nároky na zodpovednosť vzťahujúce sa na produkt zaniknú, ak reklamácia nebude podaná v záručnej dobe.

Ak je reklamácia vybavená výmenou veci, záručná doba sa nepredlžuje. Pôvodná záručná doba zostáva v platnosti odo dňa prevzatia pôvodného tovaru kupujúcim.

2. Kvalita pri prevzatí

Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby tovar kupujúcim pri prevzatí nemal vady. Predávajúci je predovšetkým povinný zabezpečiť, aby v čase, keď kupujúci prevezme tovar,

 • tovar má všetky vlastnosti, na ktorých sa obe zmluvné strany dohodli, a ak neexistuje dohoda, musí vlastnosti výrobku zodpovedať popisu predávajúceho alebo výrobcu, alebo také, aké kupujúci očakáva na základe povahy tovaru a na základe vykonanej reklamy. Predávajúcim alebo výrobcom.
 • sa tovar hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na účel, na ktorý sa daný typ tovaru bežne používa.
 • produkt je dodaný v zodpovedajúcom množstve, objeme alebo hmotnosti.              
 • výrobok spĺňa potrebné zákonné požiadavky.

Ak sa vada vyskytne v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri kúpe kupujúcim, pokiaľ predávajúci nepreukáže opak.

3. Zmluvná záruka kvality

Kentino môže poskytovať bezplatnú službu nad rámec zákonného časového limitu (24 mesiacov) v rámci stanoveného časového obdobia. Táto služba sa riadi výlučne týmto Reklamačným poriadkom zákazníka, najmä ustanoveniami o bezplatnej službe, ako je uvedené v článku VII. Táto bezplatná služba nie je rovnaká ako platená služba „Predĺžená záruka“, ktorej podmienky sa riadia výlučne podmienkami konkrétnej služby.

III. Záručné podmienky

1. Kontrola kvality

Pri preberaní tovaru od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný riadne a dôkladne skontrolovať dodávku (a to najmä počet balíkov, nepoškodenú tesniacu pásku s logom spoločnosti a nepoškodený obal) podľa dodacieho listu.

Kupujúci je povinný v deň prevzatia tovaru ďalej skontrolovať úplnosť tovaru; najmä ak boli dodané všetky diely.

Akékoľvek nezrovnalosti je potrebné nahlásiť predávajúcemu pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti a uviesť ich v zázname o doručení, pričom kupujúci môže odmietnuť prevzatie zásielky. Akékoľvek nezrovnalosti je možné nahlásiť aj na e-mailovú adresu [chránené e-mailom] alebo vyplnením Kontaktný formulár. Odporúča sa priložiť fotografie dokumentujúce závady a poškodený obal.

Zákonná záručná doba tým nie je dotknutá. Akékoľvek neskoršie reklamácie nekompletnosti dodávky alebo poškodeného obalu neobmedzujú právo Kupujúceho na uplatnenie záruky; napriek tomu umožňujú spoločnosti Kentino preukázať, že to nie je v rozpore s kúpnou zmluvou.

2. Záručné nároky

Pre urýchlenie procesu sa Kupujúcemu odporúča uplatniť si záruku priamo u príslušného autorizované servisné stredisko (ak je to použiteľné).

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho; pozrite si zoznam predajní tu. Reklamáciu nie je možné uplatniť pri nočnej pokladni alebo na miestach, kde Kentino poskytuje špeciálne služby. V prípade veľkých domácich spotrebičov (práčky, chladničky, sporáky, vstavané spotrebiče) odporúčame kupujúcemu uplatniť reklamáciu na Čestmírová 25, Praha 4 predajňa. Na žiadosť Kupujúceho môže Kentino prevziať chybný spotrebič v rámci reklamácie.

Záruku je možné a možno uplatniť aj u spoločnosti Kentino, v takom prípade je kupujúci povinný dodať predmetný tovar, vr. veľkých spotrebičov na túto adresu:

Kentino.com – reklama 
Čestmírová 25

14 000 Praha – Česko

Reklamovaný tovar (vrátane všetkých súčastí a príslušenstva) je potrebné doručiť s dokladom o kúpe, záručným listom alebo obdobným dokladom, podrobným popisom závady a dostatočnými kontaktnými údajmi kupujúceho (dodacia adresa a telefónne číslo), aby tovar mohol identifikovať a diagnostikovať chyby.

Odporúčame tiež zvoliť spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena alebo vrátenie peňazí).

Záruku je potrebné uplatniť v autorizovanom servisnom stredisku uvedenom v záručnom liste/doklade o kúpe v blízkosti Kentina alebo Kupujúceho.

Kentino alebo autorizovaný servis vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, rozsah reklamácie, aké riešenie požaduje, bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia reklamácie na pobočke je potvrdenie na požiadanie zákazníka odovzdané ihneď v papierovej podobe, vo všetkých ostatných prípadoch je potvrdenie zasielané e-mailom. Potvrdenie slúži len ako doklad o prijatí reklamácie. Stav tovaru, v akom kupujúci odovzdal tento tovar spoločnosti Kentino, bude posúdený v rámci reklamačného konania.

Kupujúci berie na vedomie, že ak reklamovaný tovar nebude spoločnosti Kentino odovzdaný so všetkými dielmi a príslušenstvom, ktoré k nemu patria, bude Kupujúcemu – v prípade odstúpenia od zmluvy – vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaných dielov a príslušenstva.

3. kompatibilita

Nie je zaručená kompatibilita zakúpených dielov s inými dielmi, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Kentino, výrobcom alebo dodávateľom tovaru; nie je kompatibilná ani so softvérovými aplikáciami, ktorých funkcie kupujúci v písomnej objednávke výslovne nepožadoval, pokiaľ takáto kompatibilita nie je bežná pre podobný tovar alebo pokiaľ Kentino výslovne neuvádza, že predmetný tovar je (nie je) kompatibilný iba s tovarom. uvedené.

To isté platí aj pre softvér a jednotlivé verzie SW. Ak však boli určité verzie SW vyhlásené za kompatibilné, neplatí to automaticky pre nasledujúce a/alebo predchádzajúce verzie SW.

4. Obmedzenie

V prípade poškodenia ochrannej pečate, informačnej nálepky alebo sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie; pokiaľ nedošlo k jeho poškodeniu pri bežnom používaní predmetného tovaru. Pečate a sériové číslo sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru a ako také neobmedzujú zákazníka pri používaní a manipulácii s tovarom v rozsahu, v akom je tovar určený.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené alebo vyplývajúce z nasledujúcich činností (avšak len v prípade, ak takáto činnosť nie je obvyklá a zároveň nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 1. mechanické poškodenie;
 2. prepätia (viditeľne zhorené súčiastky alebo dosky plošných spojov) s výnimkou bežných odchýlok;
 3. používaním tovaru v iných podmienkach (teplota, prašnosť, vlhkosť, chemické a mechanické podmienky), ako sú priamo stanovené spoločnosťou Kentino alebo výrobcom;
 4. neodbornou inštaláciou, používaním, prevádzkou alebo zanedbanou údržbou;
 5. PC vírus (poškodený tovar alebo časti tovaru);
 6. chyby softvéru bez dôkazu o zákonnej licencii; alebo používanie neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu;
 7. nadmerné používanie alebo používanie v rozpore s podmienkami stanovenými v príslušných dokumentoch alebo v rozpore so všeobecnou praxou;
 8. nekvalifikované zásahy alebo úpravy parametrov (nekvalifikovanými zásahmi sa rozumie zásah inej osoby ako predávajúceho alebo služby poverenej predávajúcim);
 9. úpravy vykonané zákazníkom (maľovanie, ohýbanie a pod.);
 10. nesprávna aktualizácia systému BIOS alebo firmvéru;
 11. prírodné sily alebo vyššia moc;
 12. používanie nesprávneho alebo chybného softvéru; a
 13. používanie nesprávneho alebo iného ako originálneho spotrebného materiálu; to však len vtedy, ak takéto použitie nie je obvyklé a zároveň nie je vyňaté v priloženom návode na použitie.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na prípady, keď vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedeným, boli výslovne dohodnuté alebo stanovené medzi Kupujúcim a Kentinom alebo deklarované spoločnosťou Kentino; alebo na prípady, kedy to isté možno očakávať s odkazom na reklamu alebo obvyklé používanie tovaru.

Záruka dohodnutá s ohľadom na zakúpený softvér sa vzťahuje len na fyzickú čitateľnosť média (médium sa nepoškriabe a pod.). Kupujúci sa stáva oprávneným používateľom softvérového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softvéru odstránením ochranných prvkov (fólia, pečať, obálka a pod.) alebo stiahnutím digitálnej verzie. To neplatí pre rozpor s kúpnou zmluvou (viď nižšie).

5. Testy

Reklamovaný tovar je testovaný len na vady reklamované kupujúcim (ako je uvedené v reklamačnom formulári alebo priloženom dokumente s popisom predmetných vád). Kentino odporúča závady popísať písomne, či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

V prípade zamietnutia reklamácie a súhlasu kupujúceho s odplatnou opravou tovaru je kupujúcemu účtovaná suma uvedená v platnom cenníku autorizovaného servisu.

Kupujúci berie na vedomie, že opravy za protihodnotu nezabezpečuje priamo Kentino, ale Kentino ich zabezpečuje, pričom Kentino iba objednáva opravy u autorizovaných servisných stredísk alebo komunikuje opravy, prepravu atď. s autorizovanými servisnými strediskami. Kentino nepreberá žiadnu zodpovednosť za vykonané opravy.

Pred opravou tovaru je kupujúci informovaný o cene, rozsahu a čase potrebnom na opravu. Oprava sa vykoná do 60 dní odo dňa prevzatia tovaru spoločnosťou Kentino. Opravu tovaru je možné vykonať len vtedy, ak s tým kupujúci po obdržaní informácií podľa predchádzajúcej vety výslovne súhlasí (resp. len na základe uzatvorenej zmluvy o službách).

V prípade zamietnutia reklamácie kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť Kentino môže a môže kupujúcemu prefakturovať náklady, ktoré si autorizovaný servis za diagnostikovanie závady a zaslanie tovaru späť vyúčtuje podľa cenníka príslušného autorizovaného servisu. (platí len pre kupujúcich – podnikateľov).

6. zálohovanie

Pri uplatnení záruky alebo opravy PC systému alebo zálohovacieho zariadenia je kupujúci povinný náležite zálohovať potrebné dáta a zabrániť ich prípadnému zneužitiu alebo poškodeniu. Kentino nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo zneužitie údajov uložených v zálohovacom zariadení PC systému.

Záložné zariadenie je zariadenie náchylné na objektívne chyby náhodného charakteru. Kentino týmto upozorňuje Kupujúceho na túto skutočnosť a odporúča užívateľské dáta systematicky zálohovať a uchovávať na vhodných zariadeniach (DVD, Cloud a pod.). Dohodnutá záruka tým nie je dotknutá.

Kupujúci berie na vedomie, že ak v rámci vybavovanej reklamácie dôjde k výmene chybného zálohovacieho zariadenia, pôvodné zariadenie sa nevracia.

7. Odmietnutý tovar

a. Špinavý tovar

Kentino má právo odmietnuť prevzatie reklamovaného tovaru, ak je predmetný tovar a/alebo jeho časti znečistené alebo nespĺňajú základné hygienické a bezpečnostné požiadavky na uplatnenie záruky. Palivové nádrže musia byť predložené prázdne.

b. Bezpečnosť

Ak je tovar chránený tradičným alebo gestovým heslom alebo iným spôsobom, je Kupujúci povinný pri uplatnení záruky túto ochranu zrušiť alebo heslo uviesť v popise reklamovanej vady; v opačnom prípade má Kentino právo odmietnuť prevzatie reklamovaného tovaru. To isté platí aj pre BIOS alebo firmvér alebo prístup k úložnému priestoru daného zariadenia. Bez úplného prístupu nie je možné zariadenie opraviť ani diagnostikovať jeho závadu a nie je možné začať s reklamačným konaním, pokiaľ kupujúci nesplní povinnosť tu stanovenú.

Ak je zariadenie chránené aktívnou službou proti krádeži (Apple Find my iPhone, iPod touch, MacBook, Intel anti-theft a pod.), túto službu musí Kupujúci deaktivovať pred odoslaním zariadenia a uplatnením záruky; v opačnom prípade má Kentino právo odmietnuť prevzatie reklamovaného tovaru a reklamačné konanie je možné začať až po splnení povinnosti kupujúcim uvedenej v tejto zmluve.

8. Predvolené nastavenia, Úprava zakúpeného Tovaru alebo Služieb Kupujúcim

Kupujúci je týmto upozornený na potrebu obnovenia predvolených nastavení reklamovaného tovaru (a to pridaných alebo vymenených operačných pamätí, pevných diskov a SSD v notebookoch a PC) pred uplatnením záruky. Kentino nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto komponenty, najmä ak to nie je výslovne uvedené v reklamácii.

Originálne komponenty musia byť uchované, aby bolo možné v budúcnosti uplatniť ich záruku (ak existuje) a ukončiť kúpnu zmluvu.

V prípade, že kupujúci odovzdá tovar, ktorý nie je v továrenskej konfigurácii, teda bol upravený kupujúcim alebo na žiadosť kupujúceho, kupujúci berie na vedomie, že servisným zásahom môže dôjsť k znehodnoteniu takejto úpravy, bez možnosti výmeny. V prípade úpravy tovaru je kupujúci povinný ponechať pôvodné komponenty.

Úpravy vykonané kupujúcim sú napríklad:

 • a) pridanie alebo výmena operačnej pamäte, pevných diskov alebo SSD diskov v notebookoch a počítačoch
 • b) aplikácia ochranného skla na telefón alebo podobné zariadenie, aplikácia kože alebo nálepky na zariadenie, náplasť na odev a podobné úpravy.

9. LCD displeje

Vzhľadom na množstvo pixelov LCD panela nie je možné s ohľadom na použitú technológiu zabrániť strate pixelov (chybám). Preto bola pre každú triedu stanovená norma ISO (ISO 13406-2) zoskupujúca monitory do štyroch tried kvality s maximálnym povoleným počtom chybných pixelov alebo zhlukov. Klaster je štvorec s rozmermi 5 × 5 pixelov. Ak nie je uvedené inak, tovar ponúkaný spoločnosťou Kentino je klasifikovaný ako tovar 2. triedy.

Chybný pixel:

 • Typ 1 – horúci pixel (vždy zapnutý, biely).
 • Typ 2 – mŕtvy pixel (vždy vypnutý, čierny).
 • Typ 3 – zaseknutý pixel (subpixel, vždy zapnutý alebo vždy vypnutý, iná ako požadovaná farba)

Chybný klaster:

 • Chybný klaster typu 1 – viac ako jedna porucha typu 1 alebo typu 2
 • Chybný klaster typu 2 – viac ako jedna porucha typu 3

Maximálny počet chýb (na typ) na 1 milión pixelov:

TriedaZadajte 1 (horúce)Zadajte 2 (mŕtvy)Zadajte 3 (zaseknutý)Zhluk Zadajte 1Zhluk Zadajte 2
I00000
II22502
III5155005
IV50150500550

10. ASIC

ASIC sa musia používať v súlade s užívateľskou príručkou. Správne chladenie a prúdenie vzduchu musia byť udržiavané, aby mohli udržať vysoké emisie tepla. ASIC musia byť prevádzkované v bezprašnom prostredí, kde je všetok prach filtrovaný ako v serverovniach TIER 3. Musia byť pripojené cez elektrickú zásuvku prepäťovej ochrany, ktorá odolá prepätiu od 1KV do 1ms. Prúd vzduchu prichádzajúci do ASIC nemôže prekročiť 23 C, čo je normálna izbová teplota. Ich nedodržanie môže viesť k strate záruky. Okrem toho sú výnimkou ASIC vyrábané od rôznych výrobcov, ako sú špecializované zariadenia Kentino, ktorých cena závisí výlučne od zmien na finančnom trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť a 14-dňová lehota na vrátenie sa neuplatňuje ako pri mnohých iných elektronických produktoch. Pre ASIC našej produkcie Kentino poskytujeme plnú 14-dňovú záruku na vrátenie.

IV. Spracované reklamácie

1. Kupujúci – spotrebiteľ

Spotrebiteľom je súkromná osoba konajúca ako súkromná osoba.

Reklamácie kupujúcich-spotrebiteľov vybavuje Kentino ihneď, alebo ak si to vyžaduje zložitosť reklamácie, maximálne do troch pracovných dní (okrem času primerane potrebného na odborné posúdenie vady s ohľadom na druh reklamovaného tovaru resp. služby).

Reklamácie vybavuje a vady bez zbytočného odkladu odstraňuje Kentino; maximálne však do 30 dní po uplatnení záruky. Po uplatnení záruky je možné lehotu 30 dní predĺžiť podľa dohody so spotrebiteľom; však len na inú ako neurčitú alebo neprimerane dlhú dobu. Po uplynutí lehoty (predĺženej lehoty) sa má za to, že reklamovaná vada skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako keby bola vada zistená inak ako odstrániteľná.

2. Kupujúci – podnikateľ

Reklamácie Kupujúcich podnikateľov rieši Kentino maximálne do 40 dní po uplatnení záruky; a výsledok je zaslaný emailom na kontaktnú emailovú adresu Kupujúceho – podnikateľa.

V. Spoločné ustanovenia

Kupujúcemu je vystavený písomný doklad s údajmi o dátume uplatnenia reklamácie, výsledku, oprave (ak existuje), dobe trvania a dôvodoch (ak existujú) zamietnutia reklamácie.

Po vybavení reklamácie je Kupujúci informovaný spoločnosťou Kentino o výsledku telefonicky, SMS správou alebo e-mailom. Tovar zaslaný prepravnou spoločnosťou je po úplnom spracovaní reklamácie automaticky odoslaný zálohovaný na adresu Kupujúceho.

Ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená a tovar bude opravený alebo vymenený, záručná doba sa predlžuje o dobu vybavenia reklamácie; táto lehota začína plynúť dňom po dni uplatnenia záruky a končí sa dňom informovania Kupujúceho o výsledku.

Ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená, Kupujúci môže a môže požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie záruky; najmä kupujúci môže a môže požadovať vrátenie poštovného. Uplatnené náklady nemusia nevyhnutne zahŕňať náklady vynaložené na cestovanie autom na uplatnenie záruky, expresnú prepravu a pod. Náhradu nákladov je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu; maximálne však jeden mesiac pred uplynutím záručnej doby.

Po vybavení reklamácie je kupujúci povinný si bez zbytočného odkladu vyzdvihnúť predmetný tovar, najneskôr do 30 dní od informovania o vybavení reklamácie; táto lehota však uplynie najskôr 60 dní od uplatnenia záruky.

V prípade marného uplynutia lehoty a nevyzdvihnutia predmetného tovaru je Kupujúcemu účtovaný poplatok 20,- Kč vr. DPH za skladovanie predmetného tovaru; účtované spoločnosťou Kentino za každý deň omeškania.

V prípade, že si predmetný tovar kupujúci nevyzdvihne do 6 mesiacov od informovania kupujúceho o vybavenej reklamácii, spoločnosť Kentino si vyhradzuje právo predmetný tovar predať a výťažok započítať na dlžné skladné.

Aby sa predišlo poškodeniu/legitimizácii príjmov z trestnej činnosti (ak existujú), predmetný tovar je možné vyzdvihnúť/vrátiť v hotovosti na základe dokladu preukazujúceho uplatnenie záruky a platného dokladu totožnosti Kupujúceho (občiansky preukaz, pas). Bez predloženia uvedených dokumentov môže a môže byť odmietnutý príslušný tovar/vrátenie peňazí spoločnosťou Kentino alebo zmluvnými partnermi spoločnosti Kentino na vyzdvihnutie/zaplatenie. Predmetný tovar reklamovaný Kupujúcimi-právnickými osobami je možné prevziať/vrátenie peňazí v hotovosti je možné vyplatiť príslušnému oprávnenému subjektu alebo splnomocnencovi konajúcemu na základe riadne overenej plnej moci.

VI. Spotrebný materiál a minimálna životnosť

Na zakúpený spotrebný materiál (cartridge, tonery, tlačové hlavy, lisovacie valce, lampy do projektorov, batérie, osvetlenie atď.), či už samostatne alebo tvoria súčasť zakúpeného tovaru, sa vzťahuje doživotná záruka. Životnosť môže byť vyjadrená ako čas, dátum minimálnej trvanlivosti, počet použití, počet vytlačených strán atď., pričom môže platiť niekoľko životností súčasne. Doživotnú záruku nie je možné uplatniť, pokiaľ nie sú splnené všetky stanovené podmienky.

Právo kupujúceho uplatniť si záruku v záručnej dobe tým nie je dotknuté. Pri uplatnení záruky je však potrebné vziať do úvahy vyššie uvedené, nakoľko záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené bežným používaním tovaru a ako také ho nemožno zamieňať so životnosťou predmetného tovaru. Životnosť predstavuje tendenciu predmetného tovaru opotrebovať sa a roztrhnúť, ak sa používa obvyklým spôsobom. Ak je tovar používaný (teda nie je vo vlastníctve) po dobu dlhšiu ako obvyklá životnosť predmetného tovaru, je vada pravdepodobne spôsobená bežným opotrebovaním; tým však nie je dotknutá záručná vada.

Ak to nie je vyznačené na tovare ponúkanom Kentino, nie je možné uplatniť doživotnú záruku.

VII. Bezplatná údržba

Tovar so záručnou dobou presahujúcou 24 mesiacov podlieha bezplatnej údržbe poskytovanej po uplynutí 24 mesiacov.

Tovar s chybami, ktoré sa objavia po uplynutí 24 mesiacov, spoločnosť Kentino akceptuje a:

 • opravené; alebo
 • nahradený rovnakým alebo podobným produktom s lepšími parametrami; alebo
 • vrátené, ak nič z vyššie uvedeného nie je možné.

Kentino sa zaväzuje opraviť/vymeniť tovar alebo vrátiť kupujúcemu peniaze maximálne do 35 dní po prevzatí tovaru spoločnosťou Kentino; inak Kupujúci môže a môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Nároky na uplatnenie záruky poskytovanej výrobcom tým nie sú dotknuté.

VII. Zmiešaný

Zákonné práva Kupujúceho nie sú týmto dotknuté.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15. augusta 2022 a ruší predchádzajúce verzie.

Tento Reklamačný poriadok je k dispozícii ako referencia v centrále spoločnosti Kentino, v obchodoch a na webovej stránke www.kentino.com.